Zásady zpracování a ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

1. Správce osobních údajů


ETERNITY CONSULTING s.r.o., se sídlem U zásobní zahrady 2552/1a, Praha 3, 13000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287671, jako správce údajů (dále jen „správce„) Vás tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Účel zpracování osobních údajů

 • Splnění právní povinnosti (především účetní, daňové, archivní a pracovně právní)
 • Plnění smlouvy a jednání o jejím uzavření.
 • Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy (oprávněný zájem správce).
 • Šíření obchodních sdělení v podobě odborných informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek našeho zboží a služeb (v případě oslovení našich zákazníků se jedná o oprávněný zájem správce).
 • Výběrová řízení na volná pracovní místa.
 • Zaslání odpovědi na dotaz subjektu údajů.
 • Další účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů.
 • Další účely v rámci oprávněného zájmu správce.

3. Kategorie subjektů údajů

 • Zákazníci.
 • Zaměstnanci.
 • Dodavatelé zboží a služeb.
 • Návštěvníci aj. osoby pohybující se v areálech správce.
 • Návštěvníci webových stránek správce.
 • Uchazeči o zaměstnání.
 • Jiné osoby, které jsou či nejsou ve smluvním vztahu ke správci.

4. Zdroje a kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování


Zdroje osobních údajů:

 • přímo od subjektů údajů,
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence.

Kategorie osobních údajů:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, případně rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, čísla bankovních účtů) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa aj. obdobné informace),
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, fotokopie dokladu totožnosti za účelem identifikace účastníka ochodu či výběrového řízení,…).

5. Kategorie příjemců osobních údajů

 • Případný správcem pověřený zpracovatel.
 • Státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

6. Způsob a doba zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, případně pověřeným zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Doba zpracování a ochrany osobních údajů

 • Za účelem plnění smlouvy mohou být údaje zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu a záruky.
 • Za účelem uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu čtyř let od ukončení smluvního vztahu, v případě soudního řízení po celou dobu řízení.
 • Za účelem plnění povinnosti v oblasti vedení účetnictví a v daňové oblasti vyplývající ze smluvních vztahů se zákazníky mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zákazníkovi poskytnuté plnění.
 • Za účelem zasílání obchodních sdělení, marketingových materiálů a nabídek zboží a služeb na základě poskytnutí souhlasu mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.
 • Ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu mohou být osobní údaje zpracovávány za daným účelem do odvolání souhlasu.
 • Za účelem výběrového řízení mohou být osobní údaje zpracovávány do ukončení výběrového řízení, dále potom pouze na základě souhlasu do jeho odvolání.
 • Za účelem zodpovězení dotazu subjektu údajů položeného správci (z webových stránek, e-mailem apod.) mohou být osobní údaje zpracovávány do vyřízení dotazu, nejdéle však po dobu 30 dní od vyřízení dotazu (pro návaznou komunikaci).

7. Zásady zpracování osobních údajů


Zákonnost:
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.

Souhlas subjektu údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas, je-li souhlas titulem zpracování.

Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.

Přesnost zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost za použití dostupných opatření. A použití přiměřených prostředků zpracováváme osobní údaje aktualizované.

Transparentnost
Prostřednictvím těchto Zásad a kontaktní osoby máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.

Účelové omezení
Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.

Bezpečnost
Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech, jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10. Vaše práva

 • Máte právo na přístup k osobním údajům. Správce údajů Vám poskytne zdarma kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování spolu s dalšími souvisejícími informacemi. Za veškeré další kopie Vámi vyžádané má správce údajů právo účtovat přiměřený poplatek.
 • Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů i na doplnění neúplných osobních údajů.
 • V případě, že uplatníte právo na výmaz osobních údajů, je správce osobních údajů povinen příslušné osobní údaje vymazat, nebude-li zpracovávat a uchovávat konkrétní údaje pro plnění své povinnosti vyplývající z právních titulů.
 • Máte právo požadovat po správci osobních údajů omezení zpracovávání osobních údajů, tzn. na jejich pouhé uložení a zřejmé odlišení od ostatních zpracovávaných osob.
 • Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, můžete uplatnit Vaše právo na odvolání souhlasu. Jakmile vaše odvolání souhlasu obdržíme, nebudeme již pro dané účely Vaše osobní údaje zpracovávat. V odstavci „Uplatnění Vašich práv“ najdete postupy odvolání souhlasu (viz níže).
 • V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo na přenositelnost údajů, tzn. právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné. Vaše osobní údaje můžete získat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.
 • Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu, neboť máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů:
  - V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
  - Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud se domníváte, že zpracováváním Vašich osobních údajů dochází k porušování právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.

11. Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Cookies používáme k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají naše webové stránky.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Jaké existují druhy Cookies?

Všeobecně lze soubory Cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnu až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu.

Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty.

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?

Statistické údaje – Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti. Pro evidenci využíváme nástroj Google Analytics s platným dodatkem pro zpracování osobních údajů třetí stranou. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

Zobrazování reklamy – Cookies umožňují lepší cílení reklamy pro naše uživatele a návštěvníky díky personalizaci jejich obsahu tak, aby zákazník dostával reklamu na produkty nebo služby, které jsou pro něj relevantní a projevil o ně v minulosti potenciální zájem.

Pro tento typ reklam využíváme níže uvedené služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

12. Uplatnění Vašich práv

Pro uplatnění Vašich práv nás můžete kontaktovat na kterémkoli z níže uvedených kontaktních údajů společnosti ETERNITY CONSULTING.

Telefonní kontakt: +420 604 225 127 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  Web: www.digitalni-podpis.cz